Navigace

Obsah

Historie Místní knihovny Babice

Úvod 

Veřejné knihovny, jak už jejich název říká, slouží veřejnosti. Svou přístupností všem občanům a dětem se stávají informačním, vzdělávacím i kulturním centrem obce. Už staří Římané říkali: " Kdo ví, kde se poučit, je již poučen." V minulém století zakládaly veřejné knihovny především vzdělávací spolky. Až ve dvacátém století vznikají knihovny zakládané státem, nejprve s dobrovolnými knihovníky, později v nich pracovali profesionálové. V Babicích byl čtenářský spolek založen v roce 1871. Pro veřejnost byla knihovna otevřena až po druhé světové válce a vystřídalo se zde několik dobrovolných knihovníků. V roce 1981 byla knihovna předána pracovnici Okresní knihovny v Uherském Hradišti a ta celou knihovnu připravila k profesionalizaci. Od roku 1982 knihovna plnila funkci střediska – knihovnice (pracovnice Okresní knihovny v Uherském Hradišti) metodicky řídila sedm knihoven v okolí s dobrovolným knihovníkem. Od roku 2003 je zřizovatelem knihovny Obec Babice a knihovnice je jejím zaměstnancem. Metodické vedení dalších neprofesionálních knihoven převzala Knihovna BBB v UH, knihovnice se místo toho stará o web obce, nástěnky, vývěsky, fotografování a Babický zpravodaj.

 

Historie knihovny 

1871  Založení Čtenářského spolku v obci.

Nejstarší fotografie obce z r. 1900.                 

Foto obce r. 1900                                             

1936   V obci otevřena prodejna knih.

1953 – 1961    Knihovna umístěna v nálevně bývalého hostince K. Svobody spolu s úřadovnou spořitelny. Knihovníkem byl pan učitel František Pecha, který půjčoval knihy v neděli dopoledne. Knihy byly uloženy v zamčených skříních. Čtenáři si vybírali podle doporučených seznamů. Knihovník prováděl i pravidelné besedy k Měsíci knihy.   

1962 – 1967    Knihovna se přestěhovala do staré základní školy. Knihy byly uloženy ve volném výběru v železných regálech. Knihovna měla malou čítárnu. Knihovnicí byla paní Stanislava Maňásková a paní Hutáková. 

Stará základní škola 

1968 – 1977 Knihy půjčovala paní Valsová. V roce 1971-72 knihovna byla přemístěna do místnosti Místní hasičské zbrojnice. Knihy zde byly uloženy v dřevěných regálech. 

1977 – 1980 Knihovna se přestěhovala do dvou místností pošty. Knihovnicí byla opět paní Hutáková. Koncem roku 1980 se knihovna stěhuje do několika kanceláří JZD bývalé Měsťanské školy.

Měšťanská škola-60.-70. léta

1981 MK převzala pracovnice Okresní knihovny paní Habrovanská (od července paní Vaňková), která celou knihovnu připravila k profesionalizaci. Byla provedena revize knihovního fondu, odpis zastaralé a opotřebované literatury, začala se přeznačovat naučná literatura podle MDT. Začalo se půjčovat 2x týdně 8 hodin.

knihovna  knihovna knihovna

1982 Knihovna plní funkci střediska - tzn. kromě půjčování v Babicích knihovnice Eva Horníčková metodicky řídí sedm vesnických knihoven v okolí s dobrovolným knihovníkem (Huštěnovice, Jalubí, Košíky, Jankovice, Kudlovice, Sušice, Traplice). MK připravuje pro tyto knihovny soubory nových knih, které musí zapsat do přírůstkového seznamu, orazítkovat, zabalit do fólie a ke každé knížce napsat knižní a katalogizační lístek do jmenného a názvového katalogu. MK Babice začala budovat i systematický a generální katalog pro celé středisko.

1983  Paní Horníčková odešla na mateřskou dovolenou a od září nastoupila Zoja Chodúrová.

Zoja Chodúrová

1984  V rámci knihovnických lekcí se uskutečnily besedy Cesta knihy ke čtenáři a Kniha a její části pro všechny 1. až 5. třídy ZŠ a MŠ v Babicích. V březnu proběhla literární soutěž pro děti, 10 nejlepších bylo pozváno na besedu do Uherského Hradiště se spisovatelem
F. Nepilem a ilustrátorem J. Kudláčkem. 

1985  V lednu vznikl čtenářský kroužek v počtu 11 dětí, který se schází pravidelně 1x za týden. 

1986  V listopadu a prosinci byla knihovna zavřená, MNV v Babicích ani odboru kultury v Uh. Hradišti se nepodařilo zajistit topiče. Knihovnice provádí besedy v ZŠ a MŠ v Traplicích a Jalubí např. Ladova zima, Kytice vážně a nevážně.

1987  Knihovna dostává novou tvář. Přepážky mezi jednotlivými částmi knihovny jsou odstraněny, tím se získala jedna velká místnost pro dospělé čtenáře a čítárnu. Probouráním zdi do vedlejší místnosti se dětem vytvořilo samostatné oddělení.

knihovna

1988 - 1990  Knihovnické lekce se rozšířily pro všechny třídy ZŠ Babice. V březnu Měsíci knihyse uskutečnily další besedy k doplnění učiva. Např. Pověsti našeho kraje, Úsměvy Jana Wericha, Za pohádkou kolem světa, Bohumil Říha dětem. V roce 1990 byla provedena aktualizace knihovního fondu a vrácené tzv. zakázané knihy.

1991   Provedena revize knihovního fondu.

1992 - 1993 Od listopadu do března MK uzavřena z důvodu opravy a změny ústředního topení.

1994 Knižní fond doplňován výměnným souborem knih ze skladiště Morava Knihovny B. B. Buchlovana. Na podzim začalo budování nové knihovny – adaptace garáže kulturního domu + přístavba.

1995    4. září slavnostní otevření nové knihovny. Celá adaptace a přístavba stála 800.000,-Kč.

 knihovna knihovnaknihovnaknihovna

1996 - 1997 Rozšíření půjčovní činnosti o jeden den (úterý od 10 do 16 hod.). Vytvořením Vánočního řetězu splněných přání započala každoroční tradice pro čtenáře knihovny před vánočními svátky.  V prosinci začala knihovnice zapisovat knihy do počítače.

1998 Ukončena evidence knih a čtenářů do počítače. Od 7. 12. se začalo půjčovat pomocí počítače - AKS.

knihovna

1999 V rámci Týdne knihoven byla provedena výstava s besedou Skřítkové paní Klimtové pro MŠ, 1. až 5. třídy ZŠ Babice, Huštěnovice, Kudlovice.

2000 V MK se provedla revize knihovního fondu. Soutěže O odznak čtenáře 2000 se zúčastnilo 35 dětských čtenářů.

2001 V rámci Týdne knihoven se uskutečnil první turistický výlet „Za pověstmi našeho kraje" Cesta ke Zlacké studánce pro 12 dětí a Den otevřených dveří, kdy dopoledne soutěžily děti ZŠ Huštěnovice a odpoledne děti z Babic. V prosinci získala MK počítač ze ZŠ Babice a připojila se na internet.

2002  Proběhla první NOC S ANDERSENEM, v knihovně spalo 24 dětí. Soutěže O nejpěknější záložku do knihy se účastnilo 65 dětí. V Týdnu knihoven jsme se zapojili do PROVÁZKIÁDĚ - Podej ruku své knihovně a navázali jsme 82 provázků (41 m).Cesta na Cimburk – turistický výlet za pověstmi našeho kraje.

2003  Zřizovatelem knihovny se stala Obec Babice, knihovnice se stala jejím zaměstnancem. Půjčuje stále tři dny v týdnu, dále se podílí na přípravě kulturních akcí obce, vytváří a ukládá fotodokumentaci akcí, připravuje k tisku Babický zpravodaj(vychází 4x ročně), doplňuje webové stránky obce, apod. Proběhla revize KF. Byl zakoupen nový počítač, tiskárna s kopírkou a nový nábytek. Dva počítače pro čtenáře byly připojeny na internet. V prosinci zaveden nový knihovnický program CLAVIUS.

2004 Knihovna získala Diplom za vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice roku 2004 Zlínského kraje - předání v Osičku a Ocenění za rozvoj knihovnických služeb v soutěži Knihovna roku 2004 - předání v Zrcadlové kapli v Praze.


 

Osicko knihovna   knihovna

2013  Proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy obecního úřadu a současně i knihovny. Byla vyměněna okna, provedeno zateplení budovy, vytvořen průchozí koridor do budovy obecního úřadu - přísálí.

 knihovna  knihovnaknihovnaknihovnakoridorknihovna 

 

2014 Knihovnice Zoja Chodúrová získala Zvláštní uznání za dlouholetou vynikající práci a zapojení do kulturního a společenského dění obce, které udělil Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
 

Foto Foto

2015 Knihovnice Zoja Chodúrová byla regionálním výborem SKIP Velká Morava oceněna titulem Velkomoravský knihovník.

2016  V knihovně přibyla nová knihovnice Ing. Ivana Bičanová. Knihovna prošla přitom drobnými vnitřními úpravami, hlavně úpravou výpůjčního pultu a pracoviště knihovnic. Půjčuje se každý pracovní den v týdnu po přechodnou dobu, kdy budou v knihovně 2 knihovnice.

Ivana Bičanováknihovnaknihovnaknihovna 

2017 V knihovně došlo k menším úpravám a doplnění nábytku. Oddělení pro nejmenší čtenáře bylo rozšířeno v dětský koutek a doplněno o 3 sady stavebnice LEGO na hraní pro děti. Byla upravena a natřena stěna u vstupu do knihovny. Také byly zhotoveny nové regály na detektivní literaturu.  Průchozí koridor mezi knihovnou a sálem obecního úřadu byl doplněn o regál na stálou burzu knih a také o nástěnnou plochu pro výstavní účely. 

knihovnaknihovnakoridorknihovnaknihovna

2018  V knihovně se půjčuje 4 dny v týdnu, protože knihovnice p. Chodúrová odešla do důchodu. Do vybavení knihovny přibyla sestava skříněk na časopisy a rohový regál pro dětské knihy o zvířátkách. Také byly zakoupeny dvě nové stavebnice LEGO pro dětský koutek. Odstraněním regálu v oddělení beletrie byl zvětšen prostor pro pořádání tréninků paměti a besed.

Skříňky na časopisyDětský koutekNové LEGO   Oddělení beletrie

2020 Knihovna byla vybavena u vstupu novou velkou odkládací stěnou s lavicí a velkým úložným prostorem.

odkládací stěnaodkládací stěna

2021 Knihovna získala ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2021 a knihovnice Ing. Ivana Bičanová získala také ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 2021. 

OceněníOceněníOcenění

Knihovna v tomto roce také pořídila nový sedací nábytek, čímž se zútulnil interiér knihovny a čtenáři si mohou užívat komfortnější prostředí.

NábytekNábytekNábytek